З В І Т

директора Токмацького   закладу дошкільної освіти

Відділу освіти Токмацької міської ради

№ 21 «Барвінок»

Дубініної Ольги Степанівни

 за проведену роботу на протязі 2017-2018 навчального року

   На виконання   наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Дубініна Ольга Степанівна , директор   закладу дошкільної освіти  № 21 «Барвінок »,  освіта повна вища педагогічна,  педстаж 21 рік, на посаді директора  7,5 років   звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2017-2018 навчальний рік.

1. Загальна характеристика   закладу дошкільної освіти

  Дошкільний навчальний заклад   №21 «Барвінок» здійснює свою діяльність на підставі статуту, який затверджено рішенням 42 сесії 24 скликання  Токмацької міської ради №8 від 13.01.2005 року. ЗДО №21  проводить свою діяльність на протязі 45 років ( з березня 1973 року) . ЗДО №21 «Барвінок» --  заклад  дошкільної освіти з російською мовою навчання.

Будівля типова, розрахована на 6 груп. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

· музична зала ( яка використовується як і спортивна) ;

· методичний кабінет та медичний кабінет;

· прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

· спортивний   майданчик   .

2. Склад вихованців

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 110  місць для дітей раннього та дошкільного віку.

У 2017 – 2018  навчальному році укомплектовано 6 вікових груп:

· 2   групи раннього віку;

· 4 групи  для дітей дошкільного віку;

У цьому році заклад відвідувало 129  дітей , з них:

· раннього віку  – 36 дітей;

· дошкільного віку –  93 дітей;

· випущено до школи – 24 дитини старшого дошкільного віку з .

За звітний період прийнято 40  дітей.

Вибуло –  2  дитини  ( 2— зміна місця проживання, 2—  перехід до іншого ЗДО відповідно до місця проживання).

 

3. Кадрове забезпечення

Педагоги нашого дошкільного закладу – це єдиний творчий педагогічний колектив. Загальна кількість педагогів –13.  Усі педагоги мають спеціальну дошкільну освіту.

Педагогічний процес у ЗДО № 21 забезпечують кваліфіковані спеціалісти: здиректор ,  вихователь-методист, практичний психолог, 2 музичних керівника, 9  вихователів.

З них мають:

· повну вищу педагогічну освіту – 10 педагогів  

· неповну вищу педагогічну освіту – 3  педагоги

· звання «вихователь-методист»  –  3 педагогів   

· вищу кваліфікаційну категорію – 3 педагоги

· першу кваліфікаційну категорію – 3 педагоги

· другу кваліфікаційну категорію – 1  педагогів 

· кваліфікаційну категорію «спеціаліст» –  6.

   Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів: у поточному році пройшов атестацію   1 педагог , якому було присвоєно «другу кваліфікаційну категорію» . Курси підвищення кваліфікації в цьому навчальному році   педагоги не проходили.

  Впродовж звітного періоду також як і попередні роки кількісний та якісний склад колективу дошкільного закладу залишається  стабільним. В поточному навчальному році педагоги не звільнялись   та не приймались  нові педпрацівники.     

  Адміністрація закладу намагається створювати працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

 

4. Пріоритетні напрямки діяльності у 2017 – 2018 н.р.

   Заклад дошкільної освіти №21 «Барвінок» вважається опорним з художньо-естетичного напрямку.

   Основна  методична  проблема «Формування у дошкільників ціннісного ставлення до свого народу, Батьківщини, держави, нації ,національної свідомості та гідності засобами національно-патріотичного виховання».

 

   Завдання на поточний навчальний рік були визначені   наступним чином:

1.                Впровадження в роботу педагогічного колективу національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

2.                Визначення ролі вихователя в організації та керівництві ігровою діяльністю дітей дошкільного віку.

3.                Сенсорний розвиток дітей раннього віку, як складова сенсорно-пізнавального розвитку дошкільників.

5. Якість реалізації освітньої програми

    Першочерговим  для колективу закладу є реалізація завдань державного стандарту дошкільної освіти – Базового компоненту дошкільної освіти, реалізація завдань  програми розвитку, навчання та виховання  дітей   дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки», які  націлюють педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними лініями розвитку дитини дошкільного віку    («Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина в світі культури»), підготовка до школи, створення розвивального простору для дітей дошкільного віку.

 

Провідними принципами реалізації розвивальних, освітніх та виховних завдань  є:

· Гуманізація педагогічного процесу, що полягає в орієнтації педагога на особистість дитини, її вікові, індивідуальні особливості, організація ефективного життєвого простору – природного, культурного, соціального в підтримці пізнавальної активності;

· Індивідуального підходу до виховання дитячої особистості;

·Інтеграції, системності, комплексності при визначенні змісту розділів програми та в процесі планування і здійснення освітньо-виховної роботи.

 

  Це дає можливість педагогам проявляти власну ініціативу, творчість, самостійний пошук у доборі форм, методів організації роботи, творчо впроваджувати педагогічні інновації, особистісно орієнтовані технології.

   Моніторинг стану засвоєння освітніх ліній розвитку Базового компонента дошкільної освіти дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому. За результатами діагностики дошкільників по вирішенню завдань базового компонента  з 24  обстежених дітей (старші дошкільники) мають такі загальні рівні:

Таблиця 1

Результати засвоєння освітніх ліній БК:  

Загальний рівень розвитку дітей 6 року життя   ЗДО №21 „Барвінок”(24 дитини) Загальний рівень розвитку дітей 6 року життя  Загальний рівень психол. готовності   

Рівні

К-ть

%

 

Рівні

К-ть

%

 Високий

 6

25   

 Високий

7  

30   

Достатній

  9

 37,5

Достатній

 8

 33

Середній

9

37,5

Середній

  9

 37

Низький

 --

--

Низький

--

--

 

   Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Практичний психолог Козлова Н.А. організовує вивчення готовності дітей до шкільного навчання.

 У лютому-квітні 2018 року було обстежено 24 дитини . Встановлено загальний рівень шкільної зрілості:

 * Високий  рівень  готовності  -  30 %  –  дітей;

   * Достатній  рівень  -  33 %  –  дитина;

                * Середній  -   37%   –   дітей ;

                 * Низький  - відсутній.

Таким чином, у ЗДО створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят.

 

6. Управлінська діяльність директора ЗДО

Безпосереднє керівництво ЗДО № 21 «Барвінок» здійснює відділ освіти     Токмацької міської ради. До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

1. Педагогічна рада.

2. Загальні збори батьків та членів трудового колективу.

3. Профспілковий комітет.

4. Батьківські комітети груп.

Управлінські рішення та дії директора ЗДО у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання наступних  завдань:

1. Організація діяльності колективу щодо надання освітніх послуг населенню відповідно до статуту   закладу дошкільної освіти.

2. Комплектування груп на 01.09.2017р.

3. Контроль за виконанням завдань Базового компоненту та  програми «Дитина в дошкільні роки».

4. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.  

5. Робота колективу    над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу.

6. Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості через раду ЗДО.

 

7. Організація роботи з сім'ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Відповідно до завдань річного плану педагогічним колективом були організовані та проведені для цього різні активні форм співпраці:

 батьківські збори; індивідуальні консультації різних спеціалістів; виготовлення  саморобок разом з дітьми;· спільні виставки, підготовка та участь у   святах,  батьківські суботники;  Дні відкритих дверей, розваги та свята.

    Активна участь батьків у цих заходах показала, що в нашому садочку багато творчих, активних та відповідальних батьків, зацікавлених життям своїх дітей в ЗДО.

 

 На всі пропозиції та зауваження, викладені батьками та батьківським комітетом, адміністрація намагається  своєчасно реагувати і усувати недоліки.

 

8. Організація харчування у ЗДО та забезпеченя медичного обслуговування

  Питання захворюваності дітей та харчування постійно знаходиться на контролі завідувача.

  Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227. В дитсадку організовано триразове харчування дітей. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок лабораторного центру грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей на виявлено.

Моніторинг за організацією  харчування, на підставі аналізу виконання норм харчування , показують, що норми в  середньому виконано на 56 %. Це обумовлено вартістю харчування , та підвищенням  вартості продуктів харчування , які постачаються до закладу. Продукти харчування, що постачаються в дитячий садок  мають сертифікати якості та відповідності. Ціна продуктового набору на день з 01.01.2018 року складає  17 грн.  За поточний період в середньому вартість харчування склала   17 гривень00   копійок.

  На постійному контролі у адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

 

Оцінка стану захворюваності дітей

Захворюваність

Показники по роках

 

2013

2014

2015

2016

2017

У дітоднях на 1 дитину

11

8,02

7,0

8,4

 6,5

  Наведені статистичні дані свідчать про позитивну стабільну динаміку захворюваності на одну дитину. Але поряд з цим спостерігається ріст інфекційних захворювань за рахунок повітряно-крапельної інфекції.

  Все це потребує активізації роботи педагогічного, медичного персоналу з впровадження ефективних здоров'язбережувальних технологій. У ЗДО впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності.

   Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів і свят та захворюваність дітей раннього віку у період адаптації до умов дошкільного закладу.  

 

9. Система роботи щодо соціального захисту дитини

   Заклад дошкільної освіти є державним закладом, у якому  суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

- Конституція України;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Законом України «Про охорону дитинства»;

- Сімейний кодекс.

  Для ведення цієї роботи у закладі щорічно,   проводиться облік  дітей різних пільгових категорій. У нашому закладі виховується 223  дитини з малозабезпечених сімей,  13 дітей з багатодітних родин.

 

10. Система роботи   закладу щодо   попередження травматизму

   Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з цивільного захисту, по забезпеченню готовності   до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації;  формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань  про  правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. Педколективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей.

 З колективом дошкільного закладу систематично проводяться інструктажі з охорони праці, з охорони життя та здоров'я дітей в ЗДО, з пожежної безпеки.

За звітний період випадків травмування учасників навчально-виховного процесу  під час навчально-виховного процесу не зафіксовано.  

 

11. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ЗДО

Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника так, як на вирішення  його потрібні кошти .

  Останні роки підтримка матеріально-технічної бази нашого закладу здійснюється  в основному завдяки підтримці батьків закладу та депутатів Верховної Ради і обласної ради.

  Завдяки батьківським комітетам груп робляться поточні косметичні ремонти групових приміщень та місць загального користування; оновлюється посуд; придбаються мийні засоби.

  Депутатом Верховної ради Валентировим С.В. напередодні  Нового року та до Дня захисту дітей   надаються комплекти  іграшок. З нагоди 45-річчя закладу було придбано морозильну камеру (ларь) для більш якісного збереження продуктів харчування.

  Завдяки допомозі депутата обласної ради Суржана  О.В. було встановлено 3 вікна   та балконний блок  в музичній залі та 2 вікна на харчоблоці.

 

 

За благодійні внески:

Завдяки участі Благодійного фонду «Барвінкова країна»  було придбано методичну літературу,   канцелярію, оформлено підписку професійних видань, оплата послуг Інтернет;

 Зроблено ремонт туалетної кімнати в групі раннього віку;

встановлено 2 вікна в групових приміщеннях;

придбано тюль для методичного кабінету та музичної зали;

придбано шпалери для музичної зали;

зроблено часткову заміну водогінної труби на харчоблоці.

 

 

 

   У термін з 10 лютого 2017 року по 22 лютого 2017 року було проведено державну атестацію дошкільного навчального закладу №21 «Барвінок».

  Відповідно до наказу міського відділу освіти від 22.02.2017 року №64 «Про результати державної атестації дошкільного навчального закладу №21 «Барвінок»
  ДНЗ №21 «Барвінок» визнано атестованим.

  

 Я вдячна  батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах, на території ЗДО, створюють затишок та комфорт для  дітей.      

  Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток на даному етапі часу можливий тільки за умови допомоги батьківської громади.

 

  Аналізуючи проведену роботу як колективу ЗДО, так і роботу керівника можна вважати оптимальною.  Є ще   над чим працювати, є ще невирішені проблеми. Тому переді мною, як керівником ЗДО так і колективом взагалі постають ряд завдань, які потребують подальшого вирішення. 

   

  Я завжди відкрита для спілкування,   маю надію на продуктивну співпрацю з колективом ЗДО та батьками вихованців.

 

   Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку перед прийдешнім, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків, а я, як керівник закладу намагаюся їм  допомагати  в усьому.